Projekty unijne

"Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy"

Projekt skierowany jest:
- skierowany do Uczniów i Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6 zlokalizowanych w Gliwicach
- realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) oraz Fundacja Domena Rozwoju, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach projektu będą realizowane różne akademie:

dla Uczniów i Uczennic GIMNAZJUM NR 6:
Pracownia Aktywnej Kariery (PAK) Doradztwo zawodowe indywidualne
Pracownia Aktywnej Kariery (PAK) Doradztwo zawodowe grupowe
Akademia Artystyczna - plastyczna (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Artystyczna - teatralna (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Artystyczna - taneczna (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Językowa - angielski (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Językowa - angielski dla uzdolnionych (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Powtórek - matematyka (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - angielski (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Eksperymentariusz - (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Biologii (zajęcia pozalekcyjne)
Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14:
Akademia Powtórek - j. polskiego (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - edukacyjno-wyrównawcze (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - matematyka (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - logopedia (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - angielski (zajęcia wyrównawcze)
Akademia rozwoju Eksperymentariusz (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia rozwoju Herosi (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia rozwoju Mistrzowie (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia rozwoju Zdrowiacy (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia cyfrowej kreacji (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia dziennikarska (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia sportu szczypiornistki (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia sportu piłki halowej (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia tańca regionalnego (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia tańca nowoczesnego (zajęcia pozalekcyjne)
Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

dla Uczniów i Uczennic SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21:
Akademia Powtórek - edukacyjno-wyrównawcze (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - matematyka (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Powtórek - logopedia (zajęcia wyrównawcze)
Akademia Artystyczna Plastyczno-Techniczna (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Muzyki i Tańca (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Terapeutyczno-Artystyczna (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Matematyczno-Przyrodnicza badacz (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Matematyczno-Przyrodnicza geogebra (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia Językowa - angielski (zajęcia pozalekcyjne)
Akademia cyfrowej kreacji
Akademia dziennikarska
Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne

REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013r.
Uczestnicy projektu:
710 Uczniów i Uczennic wszystkich klas ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6 zlokalizowanych w Gliwicach: 710 Uczniów/Uczennic, w tym:
- 360 Uczniów/Uczennic SP 14,
- 170 Uczniów/Uczennic SP 21,
- 180 Uczniów/Uczennic GIM 6.

Jak zostać uczestnikiem projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy":
1. wypełnić druki „Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie" i „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie"
2. złożyć w Punkcie rekrutacyjnym wyznaczonym dla poszczególnych szkół:
- SP 14 - sekretariat i gabinet wice-dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14, ul. Jedności 35, 44 - 119 Gliwice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
- SP 21 - sekretariat Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Reymonta 18 A, Gliwice 44-103 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
- GIM 6 - sekretariat Gimnazjum nr 6, ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronach szkół:
http://sp21.gliwice.pl/
http://www.sp14.brojek.com/
http://www.zso14gliwice.pl/
oraz w Biurze Projektu w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 19B.

załączniki:
Oświadczenie o chęci uczestnictwa w projekcie - plik pdf

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI SOŚNICY - plik pdf

Deklaracji uczestnictwa w projekcie - plik pdf

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik pdf"Stawiam na naukę!"

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Stawiam na naukę!" Projekt jest ukierunkowany na indywidualną pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ma na celu wyrównywanie dysproporcji powstających w trakcie procesu kształcenia, a także przyczynia się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej gliwickich szkół podstawowych.

  Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych poprzez organizację:
 • zajęć specjalistycznych eliminujących lub łagodzących określone dysfunkcje
 • zajęć rozwijających uzdolnienia.
  Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych artystycznie (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne);
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych (nauki matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne oraz język angielski);
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych - sportowe;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

[Rozmiar: 5046 bajtów]


[Rozmiar: 5046 bajtów]


"Pracownie komputerowe dla szkół"

  Nasza szkoła wiosną 2008 roku otrzymała pracownię komputerową w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  [Rozmiar: 8693 bajtów]

  "Radosna szkoła"

  W ramach programu "Radosna szkoła" nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na:
 • pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną.
 • urządzenie szkolnego placu zabaw. Ma on umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.
 • [Rozmiar: 5046 bajtów]


[Rozmiar: 3402 bajtów]

[Rozmiar: 2330 bajtów]

[Rozmiar: 2640 bajtów]